Forbundsvedtægter

Navn og virke

 • 1.

Fiskernes Forbund er en organisation af lønmodtagere og selvstændige med virke på det faglige område.

Formål

 • 2.

Formålet er:

– at værne medlemmernes forhold i social henseende samt faglige interesser.

– at fremme forståelsen for, at lønmodtagere og selvstændige i fælles interesse samarbejder på det faglige område.

– at tilstræbe oprettet overenskomster angående arbejdsforhold.

– at samarbejde med andre faglige organisationer og politiske partier.

– at vejlede medlemmerne i konfliktsituationer, hvor deres interesser tilsidesættes.

 

Optagelse

 • 3.
 1. Optagelse af medlemmer finder sted gennem de lokale repræsentanter og tillige gennem hovedkontoret.
 2. Udelukkelse af et medlem kan kun ske, såfremt en sådan sag er behandlet i hovedbestyrelsen og endelig vedtaget.
 3. Medlemmer med over 1 måneds restance kan slettes af forbundet, dog ikke uden der har været taget kontakt fra hovedkontoret, idet hovedkontoret i hvert enkelt tilfælde kan vurdere om en midlertidig udsættelse af betalingen er relevant.

 

Medlemmernes rettigheder og pligter

 • 4.
 1. Medlemmerne kan i alle faglige spørgsmål søge bistand hos de lokale repræsentanter eller hovedkontoret.
 2. Hvor juridisk bistand er nødvendig og betimelig, ydes denne af forbundets kasse

uden udgift for medlemmet.

 1. Medlemmerne har ret og pligt til at lade sig vælge til forbundets tillidsposter.
 2. Medlemmer, der rammes af strejker eller lockouter på en sådan måde, at de er

afskåret fra understøttelse af arbejdsløshedskassen, kan, såfremt enten

hovedbestyrelsen eller en ekstraordinær generalforsamling vedtager det, erholde

understøttelse af forbundets hovedkasse.

Hovedbestyrelsen eller generalforsamlingen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til understøttelsens størrelse, der normalt dog ikke kan overstige den til enhver tid gældende dagpengesats i arbejdsløshedskassen. Udbetalingen er ligeledes under forudsætning af, at de nødvendige økonomiske midler er tilstede.

 1. Medlemmerne har pligt til at overholde de af forbundet indgåede aftaler.

 

Midlerne

 • 5.
 1. Medlemskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen.
 2. Under ophold på en anerkendt skipperskole, kan et medlem efter godkendelse fra hovedbestyrelsen fritages for kontingent. Under langvarig sygdom uden sygedagpenge og langvarig arbejdsløshed uden understøttelse, kan medlemmet ligeledes søge om kontingentfritagelse gennem hovedbestyrelsen.

 

Generalforsamling

 • 6.
 1. Forbundets højeste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i november/december måned. Stemmeret på generalforsamlingen har de fra lokalforeningerne valgte repræsentanter, jfr. § 9.
 1. Dagsorden offentliggøres senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: Velkomst v/formanden, valg af dirigent, valg af stemmetællere, formandens beretning og godkendelse, forbundets regnskaber til godkendelse, indkomne forslag, valg til hovedbestyrelsen, valg af delegeret og suppleant til A-kassen, valg af revisor.
 2. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og sekretær. En beretning for forbundets arbejde og regnskaber skal forelægges til behandling og godkendelse.

Endvidere behandles indkomne forslag, ligesom der foregår valg til bestyrelsen.

 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 medlemmer.
 2. Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges direkte på generalforsamlingen, ved almindeligt stemmeflertal. Valgene gælder for henholdsvis 2 og 4 år ad gangen, således at de 2 hovedbestyrelsesmedlemmer der får flest stemmer sidder i en 4-årig periode. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, udpeges suppleanten af hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt en suppleant fra den lokalafdeling hvor det udtrædende hovedbestyrelsesmedlem hører hjemme. Den udtrædende har ingen stemmeret i forbindelse med valg af suppleant.

Såfremt en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, skal dennes mandat prøves på først kommende landsgeneralforsamling.

 1. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedkontoret i hænde senest 30 dage før dens afholdelse. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne frist.
 2. Hvis forholdene kræver det, kan hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

 

Hovedbestyrelsen

 • 7.
 1. Alene medlemmer af Fiskernes Forbund kan have sæde i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. Formanden og næstformanden vælges for en periode af 2 eller 4 år. Under formandens forfald fungerer næstformanden.
 2. Hovedbestyrelsen afholder mindst 3 møder om året, men samles i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt eller når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer

kræver dette. Til hvert møde vælger hovedbestyrelsen af sin midte en referent.

 1. Hovedbestyrelsen varetager mellem generalforsamlingerne alle forbundets sager under ansvar overfor generalforsamlingen.
 1. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af forbundets midler og ejendom.
 2. Hovedbestyrelsen vælger selv sit forretningsudvalg, som skal bestå af formanden og næstformanden samt yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Udvalget samles så ofte formanden finder det nødvendigt. Forretningsudvalget arbejder under ansvar overfor hovedbestyrelsen.

 

Hovedkontor

 • 8.

Alle forbundets løbende forretninger ordnes af et hovedkontor. Alle vigtige sager

forelægges forbundets formand. Hovedkontoret fører forbundets regnskab, og de

enkelte poster skal være nøjagtigt dateret. Forretningsføreren er ansvarlig for

kontorets arbejde og har fuldmagt til at foretage ind- og udbetalinger.

 

Lokalforeninger

 • 9.
 1. Der kan oprettes lokalforeninger i alle fiskerihavnsområder, hvor der er mindst 8 medlemmer. Lokalforeningerne vælger repræsentanter til forbundets generalforsamling efter følgende fremgangsmåde: 0-20 medlemmer giver ret til en delegeret, herefter yderligere en delegeret for hver påbegyndt 20 medlemmer.
 2. Lokalforeningernes udgifter afholdes af hovedkontoret, gennem månedlige bidrag til lokalforeningerne.

Lokalforeningerne og hovedbestyrelsen orienteres om alle vigtige sager samt

nye regler og love. Se vedtægter for lokalforeninger.

 1. Vedtægter for lokalforeningerne udarbejdes og vedtages af hovedbestyrelsen.

 

Andre organisationer og politiske partier

 • 10.
 1. Forbundet vil så vidt muligt samarbejde med andre faglige organisationer, når dette kan ske uden herved at modarbejde egne formål og ideer. Såfremt der oprettes aftaler med andre organisationer, såvel lokale som landsdækkende, skal disse inden de kan træde i kraft, godkendes af hovedbestyrelsen.
 2. Forbundet vil samarbejde med de politiske partier, som vil fremme forbundets

interesser.

 1. Forbundet kan ikke give noget politisk parti økonomisk støtte.
 2. Hovedbestyrelsen skal straks, såfremt der opstår konflikter eller lockouter, søge tilvejebragt en ordning mellem de i konflikten berørte parter eller meddele

medlemmerne, hvorledes de skal forholde sig.

 

Opløsning

 • 11.
 1. Opløsning af Fiskernes Forbund kan kun ske ved en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for opløsning.

Er nogle af de valgte repræsentanter forhindret i at give møde, skal der indkaldes

suppleanter for disse.

 1. Såfremt opløsning vedtages, skal den ekstraordinære tillige træffe

bestemmelse om anvendelse af forbundets midler og ejendom, der i så tilfælde kun

må anvendes til velgørenhed indenfor fiskeriet.

 

Almindelige bestemmelser

 • 12.

Hovedbestyrelsen antager selv sin forretningsfører samt den på hovedkontoret

nødvendige medhjælp.

Afskedigelse af personale sker efter funktionærlovens bestemmelser.

Lønninger til det ansatte personale fastsættes af hovedbestyrelsen.

Forretningsføreren er fast deltager i alle forbundets møder, såvel under

forretningsudvalg, hovedbestyrelse, faglige udvalg samt generalforsamling.

Forretningsføreren har ingen stemmeret.

Hovedbestyrelse samt forretningsføreren og øvrige medarbejdere har fri rejse og ophold under møder for forbundet. Eventuelle dagpenge for tabt arbejdsfortjeneste samt diæter under ovennævnte møder fastsættes i de enkelte tilfælde af hovedbestyrelsen.

Disse vedtægter er vedtaget på forbundets generalforsamling i Skagen den 18. december 2021.