Fiskeriets erhvervsuddannelse !
Kravet stiger til fremtidens fiskere, med hensyn til viden, både teoretisk og praktisk. Set i dette perspektiv, kan en faglig uddannelse som erhvervsfisker være med til at sikre generationsskifte, skabe fornyelse i erhvervet, skabe vejen til en bedre økonomi såvel som give større sikkerhed ombord.
Erhvervsfiskeruddannelsen, der er to-årig, henvender sig fortrinsvis til unge mellem 16 og 18 år, der ønsker en fremtid som erhvervsfisker. Uddannelsen er en vekseluddannelse, der består af tre praktikperioder af hver 25 – 27 ugers varighed samt en teoriperiode af 22 ugers varighed. Uddannelsen afsluttes med udstedelse af fiskeriets blå bevis, som giver erhvervskompetence.
Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen ?
Har du gennemgået folkeskolens 9. eller 10. klasse, vil du kunne optages på fiskeriskolen i Thyborøn, hvor uddannelsen starter med det lovbefalede obligatoriske søsikkerhedskursus, der afvikles på Fiskeriskolen og varer tre uger. Opholdet på skolen er vederlagsfrit for kursisten.
Efter afslutning af søsikkerhedskurset, kan den egentlige lærlingeuddannelse begynde. Ansøgningsskemaet til uddannelsen kan bl. a rekvireres ved Danmarks Fiskeriforening eller hos Fiskeriskolen i Thyborøn..
Uddannelsen er som tidligere nævnt, en to årig vekseluddannelse med tre praktikperioder og en teoriperiode.
Praktikperioderne, der er fra ca. 25 – 27 ugers ophold, foregår på fiskekuttere, hjemmehørende i Danmark. Lærlingen kan i de tre praktikperioder deltage i tre forskellige former for fiskeri, f. eks. snurrevods – garn og trawlfiskeri. Selvfølgelig kan også andre fiskeriformer komme på tale, f. eks. notfiskeri og andet. Det er hensigten at bibringe lærlingen et bredt kendskab til fiskerierhvervet, så et valg bliver nemmere, når lærlingen skal tage stilling til, hvilken type fiskeri han ønsker at beskæftige sig med efter uddannelsens afslutning.
Den egentlige lærlingeuddannelse starter efter afslutningen af søsikkerhedskurset, med første praktikperiode, efterfulgt af teoriperioden, der varer i 22 uger og foregår på Fiskeriskolen i Thyborøn.
Efter endt skoleophold startes der på anden og derefter tredje praktikperiode. Efter afslutning på tredje praktikperiode, udstedes erhvervsfiskeriets blå bevis.
Det blå bevis, er kompetancegivende og giver indehaveren ret til at sejle som erhvervsfisker på alle danske fiskefartøjer i alle farvande.
I hele uddannelsesforløbet er Danmarks Fiskeriforening arbejdsgiver og indgår kontrakt med lærlingen (lærlingekontrakt). Det er herefter Danmarks Fiskeriforenings opgave at skaffe praktikpladser til lærlingen.
Lærlingen oppebærer under hele uddannelsen lærlingeløn. i henhold til overenskomsten.
Denne løn oppebæres både i praktikperioden og i teoriperioden. I praktikperioden er lærlingen desuden procentaflønnet hvilket vil sige, at han får en procentandel af nettofortjenesten ved fiskeriet.
Denne procentandel får lærlingen ikke i perioder med sygdom, hvor han alene modtager grundbeløbet på ca. 11.500.
Danmarks Fiskeriforening er således arbejdsgiver i hele uddannelsesperioden, hvorfor både feriepenge såvel som løn i teoriperioden på skolen, betales direkte fra Fiskeriforeningen til eleven.
Når det blå bevis er i hus, kan den nyuddannede fisker fortsætte på skipperskolen og her erhverve fiskeskippereksamen af 3. grad. Der åbnes hermed også mulighed for at sejle i handelsflåden og her søge videreuddannelse til eks. styrmand samt adgang til andre fiskerirelaterede fag.
I uddannelsesperioden kan du optages i Fiskernes Forbund, til det yderst favorable elevkontingent på kun 80 kr. pr. måned. Kontingentet dækker både præmien til forbundets fritid- ulykkesforsikring såvel som til vor gruppelivsforsikring. Du har ligeledes retten til at gøre brug af alle de serviceydelser som Fiskernes Forbund tilbyder vore medlemmer, herunder advokatbistand under faglige sager, råd og vejledning samt evt. advokatbistand ved arbejdsulykker m.v.
Du vil som medlem af forbundet ligeledes modtage vort medlemsblad.
Lærlingeuddannelsen for fiskere, er ligeledes en anerkendt uddannelse, hvis varighed overstiger 18 måneder, hvorfor du efter endt uddannelse, vil kunne optages i Maritim afd. af Byggefagenes A-kasse, såfremt du tilmelder dig a-kassen senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. Du vil herefter kunne modtage dagpenge (dimmitendsatsen i 2015 kr. pr. dag 678) fire uger efter uddannelsens afslutning.
Såfremt du endnu ikke er fyldt 18 år ved uddannelsens afslutning, vil du ligeledes kunne optages som dimmentend i vor a-kasse, men dog først være dagpengeberettiget efter det 18. år.
Såfremt du er over 18 år når du påbegynder fiskeriuddannelsen, vil du ligeledes kunne optages som fuldgyldig medlem i Maritim afd. af Byggefagenes A-kasse, således at praktikperioden såvel som teoriperioden tæller med som arbejde. Det vil igen betyde, at såfremt du er 1 år inde i uddannelsesperioden og ønsker at ophøre med den påbegyndte uddannelse, for i stedet at tage fast hyre, vil du som fuldt betalende medlem i a-kassen, være dagpengeberettiget fra 1. dag du springer fra uddannelsen.
Du bør derfor kontakte Fiskernes Forbunds hovedkontor i Skagen og drøfte hvilken form for medlemskab du ønsker, nemlig enten medlemskabet af forbundet alene til 80 kr. pr. måned med ret til at blive optaget.
Som dimmentend ved uddannelsens afslutning, eller blive optaget i forbundet som elev, samtidig med at du betaler det fulde a-kassebidrag, således at du på et senere tidspunkt, har muligheder for at springe fra uddannelsen.
Fiskernes Forbund er Danmarks største lønmodtagerorganisation inden for fiskeriområdet og vi kan tyde i stjernerne, at der inden for meget kort tid vil blive stor efterspørgsel af unge fiskere i vort erhverv, hvorfor vi naturligvis imødeser din indmeldelse hos os med glæde.
Skærpet krav til førere af fiskefartøjer
Kravet til førere af fiskefartøjer er blevet skærpet. Med virkning fra 1. februar 2000, er det således et krav, at førere af fiskefartøjer på 15 meter (20 tons) og derunder, skal have det blå bevis samt tillægskurser i navigation og telekommunikation.
Fiskere, der før den 1. februar 2000 opfyldte betingelserne for at blive registreret som A-fiskere, det vil sige med mindst 1 års beskæftigelse ombord på et fiskefartøj indenfor de seneste 5 år, vil dog som hidtil have retten til at sejle som skipper ombord på fiskefartøjer op til 20 ton.
GMDSS en nødvendighed
For nuværende fiskere og fiskeskippere, er der indenfor telekommunikations-området ligeledes sket en væsentlig skærpelse. I dag vil man således ikke længere kunne nøjes med et duelighedsbevis i behandling af VHF, idet denne form for kommunikation efterhånden bliver skubbet ud i mørket. Den fremtidige telekommunikation på fiskefartøjer har betegnelsen GMDSS. For de største fiskefartøjer over 45 meter, kræves det således i dag, at mindst 2 personer har en udvidet eksamen i telekommunikation. Denne bestemmelse trådte i kraft allerede den 1. februar 1999.
Den 1. februar 2002 er der yderligere krav om, at fiskefartøjer mellem 24 og 45 meter ligeledes skal have mindst 1 medarbejder der har det store radiocertifikat, for at måtte tage på havet.
For nye fiskefartøjer mellem 15 og 24 meter, er der ligeledes efter den 1. februar 2000 krav om, at mindst 1 medarbejder har et udvidet radiocertifikat, for at fartøjet må tage på havet. For bestående fiskefartøjer mellem 15 og 24 meter, trådte dette skærpede krav dog først i kraft i år 2005.